DIALOG+


DIALOG+ intervencija predstavlja digitalnu psihosocijalnu intervenciju koja je osmišljena da poboljša i poveća produktivnost redovnih kontrolnih pregleda pacijenata sa psihotičnim poremećajima.

Ova intervencija se odvija u nekoliko koraka. Prvo, procenjuje se zadovoljstvo pacijenata u osam životnih domena i tri aspekta lečenja. Zatim, pacijent bira domene o kojima želi da razgovara na datoj seansi. Koristeći principe pristupa usmerenog ka rešenjima, kliničar pomaže pacijentu da pronađe rešenja za date smetnje, nakon čega se pacijent i kliničar dogovaraju oko konkretnih aktivnosti koje će biti preduzete između seansi.

Istraživanje iz Velike Britanije (2017.) je pokazalo da DIALOG+ unapređuje kvalitet života i pozitivno utiče na simptome bolesti, a uz to smanjuje troškove lečenja.